Sơ kết năm học 2018 – 2019 cho sinh viên CTĐT CLC QH.2018