Trao bằng cử nhân tốt nghiệp cho sinh viên Ulis tại tòa nhà Sunwah