Ngày 01 tháng 2 năm 2023, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã ký Quyết định số 389/QĐĐHNN về việc Ban hành Đề án Hỗ trợ sinh viên trong học tập tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Cụ thể như sau:

 https://ulis.vnu.edu.vn/ban-hanh-de-an-ho-tro-sinh-vien-trong-hoc-tap-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dhqghn/