Hưởng ứng Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6)