Sinh viên ULIS giao lưu với đoàn đại biểu Hồng Công “Khám phá Việt Nam sáng tạo”